——به طور کلی نظریه های یادگیری را می توان به دو مجموعه بزرگ طبقه بندی کرد :نظریه های شرطی {رفتار گرا} ونظریه شناختی .
—نظریه رفتار گرایی شامل نظریه های {پاولف،واتسون ،ثرنلایک،واسکینر...است.} یادگیری را عبارت از ایجاد وتقویت رابطه و پیوند بین محرک وپاسخ در سیستم عصبی انسات می دانند. وبیشتربه شرطی شدن کلاسیک ابزاری فعال ومواردی از این قبیل می اندیشند.
—       نظریه های شناختی خود به دو گروه قابل دسته بندی هستند :شناخت گراهای اولیه که شامل نظریه های {گشتالت،پیاژه،ویگوتسکی،باندورا،آزوبل،سازه گرایی و...است} این گروه از نظریه پردازان یادگیری را ناشی از شناخت،ادراک وبصیرت می دانند. واما شناخت گراهای جدید که عمدتأ تحت تأثیر قلمرو بین شناختی قرار دارند ، به دنبال تبیین پدده های یادگیری براساس مطالعات ذهن ومغز هستند .
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱ساعت 19:50  توسط یزدان خانی   |